มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศปิดสถานที่ทำการชั่วคราว ให้บุคลากรปฏิบัติงาน Work From Home 100% เพื่อจำกัดการเคลื่อนย้ายและลดการรับเชื้อ COVID-19

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในฐานะประธานศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรการควบคุมและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยจะขยายระยะเวลาการปิดทำการชั่วคราวในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พื้นที่คลองหก และศูนย์รังสิต ออกไปจนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 โดยกำหนดให้บุคลากรดำเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง หรือ Work From Home ขั้นสูงสุด ทั้งนี้ การปฏิบัติงานหรือการประชุมให้ดำเนินการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดจำนวนและจำกัดการเคลื่อนย้ายเดินทางของบุคลากร นอกจากนี้ ยังได้แจ้งปิดสถานกีฬาทุกประเภท สระว่ายน้ำ และลานกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ส่วนรูปแบบการเรียนการสอนใช้ให้จัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ เริ่มตั้งแต่ 31 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จะดีขึ้น
.
ณัฐพล ดีอุต วิทยุราชมงคลธัญบุรี รายงาน