มทร.ธัญบุรี เปิดธนาคารหน่วยกิต โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิต รับเทียบโอนความรู้-บุคคลทั่วไป ทั้งจบประถมศึกษา มัธยมศึกษา กศน. ปวช. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือไม่ได้เรียน

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า ขณะนี้ มทร.ธัญบุรี กำลังเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเข้าศึกษาโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ หรือเรียกว่า ธนาคารหน่วยกิต หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยเปิดรับทั้งหมด 41 หลักสูตร จาก 11 คณะด้วยกัน คือ คณะศิลปศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะการแพทย์บูรณาการ
.
ทั้งนี้ โครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เปิดรับบุคคลทั่วไป บุคคลภายนอก บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือ ศิษย์เก่า มทร.ธัญบุรี ทั้งที่กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา กศน. ปวช. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรีหรือสูงกว่า รวมทั้งผู้ที่มีคุณวุฒิต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาหรือไม่มีคุณวุฒิการศึกษา ผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th/CreditBank ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2564 หรือสอบถามได้ที่ 0-2549-3690
.
ณัฐพล ดีอุต วิทยุราชมงคลธัญบุรี รายงาน