มทร.ศรีวิชัย จัดอบรมนวัตกรรมระบบพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ ในชุมชน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดกิจกรรมลงพื้นที่เชิงปฏิบัติการ การติดตั้งนวัตกรรมระบบพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในชุมชนตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดย ผศ. ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ฯ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตั้งนวัตกรรมระบบพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ในชุมชน ในการใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีทักษะในการติดตั้งนวัตกรรมระบบสูบน้ำพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อใช้งานในการประกอบอาชีพตลอดจนการดำรงชีวิตประจำวันและสามารถต่อยอดขยายผลต่อไปได้
.
ธนากร สิทธิสาร วิทยุราชมงคลศรีวิชัย รายงาน