มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคล ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 10 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคล ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 10 อัตรา ประกอบด้วย
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา 2 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
.
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
.
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถาบันภาษา 1 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
.
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองบริหารงานบุคคล 1 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
.
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ คุณวุฒิปริญญาตรีด้านจิตวิทยา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา 2 อัตรา
.
ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สังกัดกองสื่อสารองค์การ 1 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
.
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์จัดการความรู้ 1 อัตราคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ 1 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชาผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และยื่นใบสมัครผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร www.hrm.offpre.rmutp.ac.th ตั้งแต่วันนี้ถึง 21 พฤศจิกายน 2564
.
นันทนา สีมา สื่อสารองค์การราชมงคลพระนคร รายงาน