มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในงานสัมมนา “เมืองอัจฉริยะฮังการี-ไทย” ส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

ผศ.ดร. ณัฏฐ์ชยธร วัทธิกรสิริกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ดร.กำพร ศุภเศรษฐ์เทศา ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมงานสัมมนา “เมืองอัจฉริยะฮังการี-ไทย” ตามคำเชิญจาก ดร.ชานโดร์ ชีโปชเอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย สำหรับการเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการ ลดภาระค่าใช้จ่ายและใช้ทรัพยากรของเมืองให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย ให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขอย่างยั่งยืน
.
ทั้งนี้ได้นำเสนอนวัตกรรมรูปแบบใหม่ร่วมกับภาคเอกชน เช่น เก้าอี้อัจฉริยะสำหรับสวนสาธารณะที่มีฟังก์ชันการให้บริการอินเทอร์เน็ต และชาร์จแบตเตอรี่สำหรับโทรศัพท์มือถือ รวมไปถึงการใช้แอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์ในการจัดการระบบธุรกิจอัจฉริยะแบบครบวงจร ทั้งนี้ การนำเทคโนโลยีต่าง ๆ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนี้ จะเป็นหนึ่งในแนวทางที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาโครงการเมืองอัจฉริยะให้มีความสอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ต่อไป
.
นันทนา สีมา สื่อสารองค์การราชมงคลพระนคร รายงาน