ราชมงคล ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกิจการนักศึกษา 9 มทร. ครั้งที่ 5 และโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสภานักศึกษา 9 ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11

ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกิจการนักศึกษา 9 มทร. ครั้งที่ 5 และโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสภานักศึกษา 9 ราชมงคลแห่งประเทศไทย (9R) ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 12 – 15 พ.ค.2565 ณ โรงแรมพีลูส ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จ.กาญจนบุรี โดยมี รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ ให้การต้อนรับ โดยเครือข่ายกิจการนักศึกษา 9 มทร. และเครือข่ายสภานักศึกษา 9 ราชมงคลแห่งประเทศไทย (9R) เป็นเครือข่ายความร่วมมือของบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสภานักศึกษาหรือผู้นำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย 9 แห่ง กำหนดจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานด้านการพัฒนานักศึกษา
.
ซึ่งปีนี้ ได้กำหนดหัวข้อ “การบริหารจัดการกิจการนักศึกษาแบบวิถีใหม่ (New normal) และนวัตกรรมด้านกิจการนักศึกษาในสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19” เป็นประเด็นกลางในการสัมมนา ทั้งนี้ ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การอภิปรายเรื่องการส่งเสริมและช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19 โดยผู้นำสภานักศึกษา 9 มหาวิทยาลัย การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) เครือข่ายสภานักศึกษา 9 ราชมงคลแห่งประเทศไทย (9R) กิจกรรมนิทรรศการ 48 ปี ราชมงคลและผลงานกิจกรรมนักศึกษา
.
เรียบเรียงโดย อาทิตยา ปักกะทานัง
รายงานโดย ณัฐพล ดีอุต