มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ สป.อว. สร้างระบบตรวจสอบสาธารณูปโภคใต้ดินกึ่งอัตโนมัติเพื่อการขุดเจาะใต้ดินแบบดันท่อ ประหยัดแรงงานและเวลา รองรับการใช้งานในเมืองใหญ่

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดยกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แถลงข่าวความสำเร็จของ “โครงการพัฒนาสร้างนวัตกรรมระบบตรวจสอบสาธารณูปโภคใต้ดินกึ่งอัตโนมัติเพื่อการขุดเจาะใต้ดินแบบดันท่อ” โดยมี รศ.ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ มีบริษัท เอ็นอาร์ที เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (NRT) เป็นผู้ร่วมโครงการและนำไปใช้ประโยชน์ .
.
โครงการนี้ได้พัฒนานวัตกรรมระบบตรวจสอบสาธารณูปโภคใต้ดินกึ่งอัตโนมัติ เพื่อการขุดเจาะใต้ดินแบบดันท่อ ส่งเสริมความปลอดภัย ประหยัดแรงงานและเวลา ทำให้ระบบงานดันท่อนี้พัฒนาไปพร้อมกับการขยายตัวของเมือง เพราะเป็นวิธีที่มีผลกระทบต่อการจราจรและสิ่งแวดล้อมน้อยมาก ความสำเร็จของโครงการคือ สามารถพัฒนาเครื่องสำรวจตำแหน่งความลึกสาธารณูปโภคเพื่อขุดเจาะใต้ดินที่ทำงานด้วยระบบแรงดันน้ำสูง ซึ่งจะมีรูปแบบที่เหมาะสม มีระบบควบคุมแบบกึ่งอัตโนมัติ สามารถควบคุมทิศทาง ลดข้อจำกัดต่างๆได้มากขึ้น มีข้อได้เปรียบคือใช้สำรวจตำแหน่งความลึกสาธารณูปโภคใต้ดินได้ทุกรูปแบบ ไม่ต้องใช้แรงงานในการตอกเหล็กหาความลึกและยังตรวจสอบตำแหน่งสาธารณูปโภคแม่นยำและรวดเร็วกว่าใช้แรงงานคน ขนย้ายได้สะดวก ปลอดภัย
.
เรียบเรียงโดย อาทิตยา ปักกะทานัง
รายงานโดย ณัฐพล ดีอุต