มทร.อีสาน ยิ้มรับความสำเร็จจากโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ประชาชนอยู่ดีกินดีมากขึ้น

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต กฤตาคม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย พัฒนานวัตกรรม และบริการวิชาการ และ ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ได้ต้อนรับและประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) นำโดย นางสาวสุจิตรา วณิชธนะชากร นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะ และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) นำโดย นายชัยวัฒน์ อนันต์กาญจนกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะ เพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ ตำบลหมื่นไวย และตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
.
ทั้งนี้ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ที่ดำเนินการโดย มทร.อีสาน ในภาพรวมนั้นได้ผลเป็นที่น่าพอใจ เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประชาชนในแต่ละตำบลได้เป็นอย่างดีมาก ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมยังพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความสุขและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นับว่าเป็นผลงานหนึ่งในความสำเร็จจากการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ ในช่วงระยะเวลากว่า 1 ปีที่ผ่านมา สำหรับ มทร.อีสาน ได้ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 จำนวน 50 ตำบล โดยดำเนินการในพื้นที่ 9 จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดสกลนคร จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดนครพนม
.
วราภรณ์ นามบุตร งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ มทร.อีสานรายงาน