มทร.ศรีวิชัย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ บริษัท ไทยออยล์ ภายใต้กรอบ 3 ให้

ศาตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งเสริมทางด้านวิชาการ ร่วมกับ คุณวิโจน์ วงศ์สถิรยาคุณ กรรมการอำนวยการ บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting
.
โดยมีผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม รองอธิการบดี รศ.จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคุณพีรสุต ศรีธวัช ณ อยุธยา ผู้จัดการทรัพยากรบุคคลและการเงิน ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยายลงนามในครั้งนี้ ซึ่งการลงนามครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการมุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะ ความรู้ร่วมกับการฝึกประสบการณ์ ให้เกิดการถ่ายทอดความรู้จากสถานการณ์จริง ภายใต้กรอบความร่วมมือ 3 ให้ คือ ให้ความรู้ ให้ฝึกงาน และให้ทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนความรู้ทางด้านวิชาการ รวมไปถึงการรับนักศึกษาของสถานศึกษาเข้าฝึกงาน และยังเป็นการร่วมสร้างให้นักศึกษาได้มีความรู้ที่ตรงกับความต้องการของของตลาดงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
.
ธนากร สิทธิสาร วิทยุราชมงคลศรีวิชัย รายงาน