คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สำหรับอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและผลิตชั้นส่วนยานยนต์”

เมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ได้จัดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ “หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัวและการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง สำหรับอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและผลิตชั้นส่วนยานยนต์” ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) เพื่อพัฒนาและสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย โดย ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ และเป็นคณะกรรมการประเมินผลการนำเสนอแนวคิดการดำเนินงานจากสถานประกอบการ โมดูลที่ 1: “การวิเคราะห์ข้อมูลและประยุกต์ใช้เครื่องมือสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์” ณ บริษัท เสถียรพลาสติกแอนด์ไฟเบอร์ จำกัด
.
เรียบเรียงโดย อาทิตยา ปักกะทานัง
รายงานโดย ณัฐพล ดีอุต