เพลินภาษานานาสาระ lกัญชา ในสมัยพระนารายณ์

เพลินภาษานานาสาระ lกัญชา ในสมัยพระนารายณ์
.
กัญชา ในสมัยพระนารายณ์ / ประเพณีไหว้ครู การไหว้ครู คือ การที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือเป็นครูบาอาจารย์อย่างจริงใจว่าท่าน เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้
.
ดำเนินรายการโดย
อาจารย์โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล
Sopon Satornsumritpol
อาจารย์ประจำสาขาภาษาตะวันออกคณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
.
ออกอากาศ[ 6 กรกฎาคม 2565 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #วิทยุราชมงคล #เพลินภาษานานาสาระ