น้ำคือชีวิต l ตอน 25 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ โครงการหลวงอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

โครงการหลวงอินทนนท์เป็นพื้นที่พัฒนาตามแนวพระราชดำริ มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวนมาก มีทั้งนาข้าว พืชไร่ พืชสวน แต่มักประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำและอุทกภัย ทำให้ได้ผลผลิตไม่เต็มที่ อีกทั้งโครงการต่างๆ ในพื้นที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์และยังคงต้องการน้ำเพื่อใช้พัฒนาในด้านต่างๆ ต่อไป
กรมทรัพยากรน้ำ ได้สนองแนวพระราชดำริในการดำเนินโครงการเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่ โดยดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอินทนนท์ ตำบลบ้านหลวง ในปีงบประมาณ 2558 – 2561 โดยก่อสร้างระบบส่งน้ำความยาวทั้งสิ้น 1,006 เมตร และขุดปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำ ประชากรได้รับประโยชน์ 120 ครัวเรือน พื้นที่รับประโยชน์ 1,250 ไร่
นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาและส่งเสริมการปลูกพืชเขตหนาวแก่เกษตรกรชาวเขาในหมู่บ้านบริเวณดอยอินทนนท์ และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนรวมในการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันสอดคล้องกับพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทาน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522 ณ โครงการหลวงพัฒนาต้นน้ำ หน่วยที่ 14 ปางหินฝน จังหวัดเชียงใหม่

“น้ำคือชีวิต ควรคิดก่อนใช้”
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรน้ำ โทร 1310 กด 5 หรือ www.dwr.go.th