น้ำคือชีวิต l ตอน 26 โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ บ้านกำพี้


โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ บ้านกำพี้ จังหวัดมหาสารคาม เป็นหนึ่งในโครงการในพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพสกนิกรในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
เมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมกลุ่มทอผ้าไหม มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกำพี้ ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เมื่อปี 2548 พระองค์ทรงเยี่ยมเยือนประชาชนที่รอรับเสด็จ และได้ทรงทราบถึงปัญหาหลายอย่างของประชาชนในพื้นที่ จึงมีพระราชเสาวนีย์ให้จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนบ้านแดงน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม กว่า 124 ครัวเรือน
กรมทรัพยากรน้ำ ได้เข้ามาดำเนินการก่อสร้างแหล่งน้ำ “หนองโคกสะแบง” ซึ่งเป็นแหล่งน้ำหลักในโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ บ้านกำพี้ แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2550 ปัจจุบันสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนชาวตำบลกำพี้ และอำเภอใกล้เคียงเป็นอย่างมาก

“น้ำคือชีวิต ควรคิดก่อนใช้”
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรน้ำ โทร 1310 กด 5 หรือ www.dwr.go.th