น้ำคือชีวิต l ตอน 31 โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อจะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่าง ๆ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่พสกนิกรชาวไทย และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งกลุ่มราษฎรจิตอาสา ด้วยพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือของหน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกับหน่วยราชการต่าง ๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยปัญหาน้ำท่วมและปัญหาการจราจรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ
กรมทรัพยากรน้ำ จึงได้น้อมนำแนวพระราชดำริฯ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทั้งส่วนกลางและสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 – 11 อาทิ กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ พัฒนาคลองบางเขน กรุงเทพมหานคร และพัฒนาฟื้นฟูคลองสาม จังหวัดปทุมธานี เพื่อสนองตอบพระราชปณิธานในเรื่องจิตอาสา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ความอยู่ดีกินดี และการมีสุขภาพที่แข็งแรงของประชาชนชาวไทย

“น้ำคือชีวิต ควรคิดก่อนใช้”
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรน้ำ โทร 1310 กด 5 หรือ www.dwr.go.th