มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด จัดโครงการสิงห์อาสา “สร้างคน สร้างอาชีพ” เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรของสิงห์อาสาและเพื่อเป็นการเสริมสร้างอาชีพให้กับนักศึกษา ศิษย์เก่า มทร.พระนคร ผู้ประกอบการ และผู้ที่ต้องการหารายได้เสริม ภายใต้หลักสูตร “เสริมทักษะเครื่องดื่มเพื่อสร้างรายได้” ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 ...

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป (ภาษาอังกฤษ) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 กันยายน 2565 – 23 มกราคม 2566 อบรมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ณ คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) โดยเป็นภาคทฤษฎี 216 ...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขัน ประเภทพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และตำแหน่งอาจารย์ชาวต่างประเทศ สังกัดสถาบันภาษา คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครและชำระเงินได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 22 กรกฎาคม 2565 ยกเว้นตำแหน่งอาจารย์ชาวต่างประเทศ ...

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหาร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ศาลาการเปรียญ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหาร . ...

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นประธานเปิดโครงการระดมสมองเพื่อจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กิจกรรมการระดมสมอง ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร . โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน มีธรรมาภิบาล และนำข้อมูลที่ได้ไปประกอบการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 ...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยคณะบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่จัดโครงการ Creative Young Designer Season 2 พัฒนาวิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย บ้านเสารีก อ.พนา จ.อำนาจเจริญ และโรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ ...

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดยนางสาววัชราภรณ์ ชัยวรรณ และนางสาวชนิชา ประจักษ์จิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำนักวิจัยของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ (Internationally Outstanding Inventors Awards Ceremony) ได้แก่ ดร.ขวัญฤทัย บุญยะเสนา และ อาจารย์พรคิด อั้นขาว ...

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ดร.คมพันธ์ ชมสมุทร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบูรณาการขับเคลื่อน การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในฐานะคณะกรรมการดำเนินงาน ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อดำเนินโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ณ ชุมชนบ้านฮวก และบ้านคอดยาว จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 30 – ...

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยถึงแนวทางการเปิดภาคการศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ว่า สถานการณ์ขณะนี้แนวโน้มการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เริ่มดีขึ้น เห็นได้จากยอดผู้ติดเชื้อโรคดังกล่าวจำนวนลดลง และปรับเป็นโรคประจำถิ่นต่อไป ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้ปรับแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบออนไซต์ หรือการเรียนในห้องเรียนเป็นหลักประมาณ 75% สลับกับการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ประมาณ 25% . ซึ่งการจัดการเรียนในห้องเรียนเป็นวิชาประเภทการฝึกปฏิบัติ และการฝึกทักษะ ขณะที่การเรียนผ่านระบบออนไลน์เป็นรายวิชาประเภททฤษฎี ...

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญผู้สนใจ สมัครร่วมโครงการอบรม “ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ (Creative English) : เรียนภาษาอังกฤษให้สนุก ปลุกพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ (Let us inspire your English creativity.)” ผ่านระบบ Google Meet ในวันเสาร์ที่ ...