ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างสรรค์ Infographic อย่างง่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิการทำงานแบบมืออาชีพ” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Could Meeting จัดโดย ฝ่ายกิจการนักศึกษา (สโมสรและกิจกรรมนักศึกษา) โดยมี ผศ.ดร.วรินธร บุญยะโรจน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ...

นางปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมคณาจารย์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน ณ ชุมชนแม่อ้อยถิ่น ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ในโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัยด้านคหกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน จำนวน 9 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรขนมสับปะรด ซอสหมี่กรอบและหมี่กรอบ หลักสูตรกล้วยเบรคแตก เปลือกกล้วยหยี ...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ดำเนินการโดยงานบริการวิชาการแก่สังคมและสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร (ศูนย์โชติเวช) เพื่อเป็นการทดสอบทักษะความรู้ความสามารถด้านการประกอบอาหารตามเกณฑ์มาตรฐาน ในระดับประกันคุณภาพ ผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับหนังสือรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในการดำเนินการได้รับเกียรติจากคุณณัฐพงศ์ ธีรนันทพิชิต และคุณทิพาวรรณ์ ...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2564 ใน 3 คณะ ได้แก่ ระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและสิ่งทอ กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาธุรกิจอาหาร คณะบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการบัญชี กลุ่มวิชาการจัดการ กลุ่มวิชาการเงิน กลุ่มวิชาการตลาด และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ...

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปที่สนใจและศิษย์เก่า เข้าร่วมโครงการ “การถ่ายทอดความรู้ทักษะความเป็นเลิศทางวิชาชีพ” ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2564 โดยกิจกรรมประกอบด้วย การเขียนแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ การใช้โปรแกรม MATLAB วิเคราะห์วงจรไฟฟ้าพื้นฐาน ...

ผศ.ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการการจัดการระบบโลจิสติกส์แบบครบวงจร และตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าในประเทศและระหว่างประเทศ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนานักศึกษาและวิชาการด้านการจัดการและการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินกิจกรรมด้านการบริการวิชาการ การวิจัย การเผยแพร่ความรู้ ฝึกประสบการณ์ และการพัฒนานักศึกษาร่วมกันทั้งด้านการจัดการและการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ...

. ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมผู้บริหาร ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยยึดถือการทำงานด้วยความจริง ความถูกต้อง ความยุติธรรม เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศ อีกทั้งยังเป็นเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีงาม ตลอดจนสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกและแสดงเจตจำนงยึดมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความศรัทธา ความไว้วางใจของผู้รับบริการ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ...

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ส่งมอบชิ้นงานโปรเจกต์การบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพื่อนำไปสู่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งเป็นวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 8 ชิ้นงาน ให้แก่สำนักงานเขตดุสิต โดยชิ้นงานโปรเจกต์ของนักศึกษาดังกล่าว จะเป็นส่วนสนับสนุนให้สำนักงานเขตดุสิต สามารถนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการมูลฝอยต่อไป อาทิ การคัดแยกมูลฝอย การทำน้ำหมักชีวภาพ การทำปุ๋ยหมัก การแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์จากเปลือกผลไม้และวัสดุเหลือใช้เป็นผลิตภัณฑ์ให้กับประชาชน ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ...

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับมหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผลิตสื่อมัลติมีเดียสารคดีท่องเที่ยว ตลาดโอ๊ะป่อย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานของนักศึกษา เพื่อแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น มนต์เสน่ห์วิถีชีวิตของชุมชน ที่จะเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวชม และก่อในเกิดรายในชุมชน ทั้งนี้ ดร.นุจรี บุรีรัตน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และผู้แทน ร่วมส่งมอบผลงานให้กับดร.ปิรันธ์ ...

นางสาวกรกช พูนผล บัณฑิตคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสสร้างงานสร้างเงินจนเป็นกอบเป็นกำ จากธุรกิจน้ำพริกลดน้ำหนัก นางสาวกรกช เล่าว่า การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในแบบฉบับของตน จะเน้นเรื่องรสชาติและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ มากกว่าการทำการตลาด เนื่องจากมองว่าหากทุ่มงบไปทำการตลาดสูง ๆ แม้จะทำให้มียอดการสั่งจำนวนมาก แต่ในอนาคตจะไม่มีการกลับมาซื้อซ้ำ ซึ่งไม่ใช่การขายระยะยาว ในการทำธุรกิจให้เติบโตได้ การตลาดคือทำอย่างไรให้ลูกค้าหันมาซื้อซ้ำ เพราะการทำธุรกิจหากเราขายดี ...