ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และนางสาวสุจิตรา เกิดผล หัวหน้างานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ซึ่งเป็นการสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเชื่อมโยงของการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้สิทธิเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสายบริหารธุรกิจต่อไป อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกันระหว่าง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ...

ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซีพีแรม จํากัด (จังหวัดชลบุรี) เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ทางด้านการดำเนินธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ และก้าวสู่การเป็นนักธุรกิจมืออาชีพ จากนั้นได้นำนักศึกษาลงพื้นที่ร่วมกิจกรรม CSR บำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะรอบชายหาด ณ หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการสร้างแนวคิดพร้อมกับปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ...

กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานการประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 ชิงเงินรางวัลรวม 14,000 บาท โดยระดับมัธยมศึกษา หัวข้อ เรียงร้อยคำสอนพรแห่งพระราชา และระดับอุดมศึกษา หัวข้อ สืบสานพระราชปณิธานพระภูมิบาลแห่งแผ่นดิน ผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ http://cul.offpre.rmutp.ac.th โดยเปิดรับตั้งแต่บัดนี้ ...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แสดงความยินดีกับนายทรงวุฒิ อาสนาชัย นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ในโอกาสรับรางวัลอันดับที่ 4 รางวัลชมเชย และรางวัล Popular Vote ผลงานออกแบบชุด “สวนของพ่อ ชุดของแม่” ในโครงการประกวดออกแบบแฟชั่นผ้าไทย FFF Young Designer Award 2020 ...

ผศ.อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ทีมละไม่เกิน 5 คน ร่วมประกวดสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นในโครงการประกวดสื่อ To Be No. 1 “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา” ครั้งที่ 11 ...

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง “พุทธธรรมกับการทำงานในยุค 5G” โดยมี ดร.ปริญญา มากลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ผศ.อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษดังกล่าวจาก คุณสุภชัย ...

นายนาวิน ก้อนนาค นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือ มทร.พระนคร คว้ารางวัลชนะเลิศผลงานด้านนวัตกรรม เรื่อง Indigo Intimacy หรือการย้อมสีผ้าพอลิเอไมด์ผสมอีลาสเทนด้วยสีครามจากธรรมชาติ และการประยุกต์สำหรับผลิตชุดชั้นในสตรี จากการประกวดแข่งขันผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านนวัตกรรม ระดับเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง มี ผศ.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ โดย นายนาวิน ...

นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการสัมมนาวิชาการ “คหกรรมศาสตร์ สร้างแรงบันดาลใจในอาชีพเชฟ” เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การทำงานในสายอาชีพเชฟ การสร้างสรรค์อาหารไทยที่หลากหลาย ธุรกิจร้านอาหาร พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้สนใจในอาชีพเชฟ โดยมีนางปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากเชฟปอนด์ คุณสหดล ตันตราพิมพ์ อดีตสจ๊วตหนุ่ม ...

ผศ.อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ทีมละไม่เกิน 5 คน ร่วมประกวดสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นในโครงการประกวดสื่อ To Be No. 1 “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา” ครั้งที่ 11 ...

ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาระพิเศษ “ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัย พบปะสภามหาวิทยาลัยและผู้แทนคณาจารย์” โดยเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัย ...