คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัยวิจัย พัฒนาระบบจราจรอัจฉริยะสำหรับเมืองสงขลาน่าอยู่

รศ.จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟังความคิดเห็นชุมชนด้านการพัฒนาระบบจราจรอัจฉริยะร่วมกับ ผศ.ดร.ชลัท ทิพากรเกียรติ หัวหน้าโครงการ ดร.นรบดี สาละธรรม วิศวกร และที่ปรึกษาโครงการจากกรมทางหลวงชนบท นางธีราธัญญ์ วราภัคทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยเขต 12 สงขลา นายวรพจน์ รัสกิจ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และตัวแทนจาก 5 ชุมชนร่วมโครงการ
.
สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและความคิดเห็นชุมชนด้านการพัฒนาระบบจราจร เป็นงานวิจัยโครงการจราจรอัจฉริยะสำหรับเมืองสงขลาน่าอยู่ ซึ่งเป็นโครงการย่อยที่ 3 ของโครงการการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เมือง และโครงสร้างพื้นฐานรองรับยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะของเทศบาลนครสงขลาทั้งนี้ คณะวิจัยได้เลือกพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลนครสงขลา เป็นพื้นที่นำร่องในการหาและวิจัยเพื่อพัฒนา 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนวัดหัวป้อม ชุมชนวชิรา ชุมชนย่านเมืองเก่าชุมชนวัดชัยมงคล ชุมชนวัดไทรงาม