สถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้รับใบอนุญาตเครือข่ายวิทยุสถาบันการศึกษา” และการประชุมเครือข่ายวิทยุสถาบันการศึกษา


วันนี้ (17 .พ.ย.63) เวลา 10.00 น. ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือ มทร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้รับใบอนุญาตเครือข่ายวิทยุสถาบันการศึกษา” และประชุมเครือข่ายวิทยุสถาบันการศึกษา ซึ่งจัดขึ้นโดยสถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี ณ ห้อง Meeting A ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร.ธัญบุรี ชั้น 7 ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น กทม. มีตัวแทนจากกลุ่มเครือข่ายวิทยุ 10 สถาบันการศึกษาเข้าร่วมการอบรม ได้แก่ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่น สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวร สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
.
สำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้รับใบอนุญาตเครือข่ายวิทยุสถาบันการศึกษา” จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนประกอบกิจการกระจายเสียงและแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงแก่ กสทช. พร้อมรับทราบข้อมูลในการยื่นขอรับใบอนุญาตได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
.
โดยในช่วงเช้า มีการบรรยายในหัวข้อ “การบริหารจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียงประเภทบริการสาธารณะสู่การเป็นผู้ได้รับใบประกอบกิจการ” โดยพลเอกธงชัย เกื้อสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ
.
ส่วนในช่วงบ่าย เป็นการประชุมเครือข่ายวิทยุสถาบันการศึกษา ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมได้มีการแลกเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการและนำข้อมูลความรู้ที่ได้รับมาหารือเพื่อวางแนวทางการจัดทำแผนร่วมกันให้มีความชัดเจน ครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการต่อไป