มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่ ยกระดับนวัตกรรมชุมชนต้นแบบจากเศษต้นจาก ชุมชนวังวน จังหวัดตรัง

ดร.ทัชชญา สังขะกูล อ.เรืองรัมภา อินทรักษ์ อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และผศ.นันทชัย ชูศิลป์ อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะวิจัยโครงการ“นวัตกรรมชุมชนต้นแบบจากเศษต้นจากเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนวังวน จังหวัดตรัง” ภายใต้ความร่วมมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน อ.กันตัง จ.ตรัง ร่วมนำเสนอรูปแบบ และรับฟังแนวทางในการออกแบบ “ศาลาจากรักษ์โลก” นวัตกรรมบล๊อคทางเท้า และแผ่นฝ้าจากเส้นใยต้นจาก โดยมี นางประภาพรรณ กันตังพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะทำงาน ผู้นำชุมชน ตลอดจนตัวแทนประชาชนในพื้นที่ ร่วมหารือเพื่อหาแนวทางการพัฒนาทั้งในรูปแบบสถาปัตยกรรม การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การสร้างนวัตกรรมบนภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการบูรณาความร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ชุมชนได้รับการยกระดับในด้านสังคม เศรษฐกิจ และนวัตกรรม บนพื้นฐานวิถีชีวิตยั่งยืนด้วยแนวทางวิชาการจากศาสตร์ทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ในการออกแบบอาคารและนวัตกรรมในชุมชน ถือเป็นการบูรณาการการเรียนการสอน งานวิจัยและการบริการวิชาการ ทั้งนี้ ผลงานในการนำเสนอชุมชนส่วนหนึ่งเป็นผลงาน สร้างสรรค์ของนักศึกษาในรายวิชาการออกแบบ รายวิชาการควบคุมสภาพแวดล้อมในอาคาร รายวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม 2 และรายวิชาวัสดุก่อสร้าง ถือเป็นการนำผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาและอาจารย์สู่การใช้ประโยชน์และการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป