มทร.ธัญบุรี จัดตั้ง “คลินิกเวชกรรม” ดูแลสุขภาพชีวิตชาวมหาวิทยาลัยและประชาชน

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ มทร.ธัญบุรี ได้เตรียมการจัดตั้งคลินิกเวชกรรมขึ้นภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาคมชาว มทร.ธัญบุรี และประชาชนทั่วไป ดูแลคุณภาพชีวิต รวมถึงใช้เป็นสถานที่รองรับการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เพื่อจะได้สัมผัสและซึมซับบรรยากาศจริงในการปฏิบัติงานของพยาบาล ก่อนออกไปสู่โลกการทำงานต่อไปหลังสำเร็จการศึกษา เนื่องจากเรื่องสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญและเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่นำไปสู่ความสุขและความสำเร็จในชีวิต มหาวิทยาลัยได้ตระหนักเรื่องนี้มาโดยตลอด มีการประเมินความพร้อมและศักยภาพหลายด้าน ในอนาคต มหาวิทยาลัยยังได้วางแผนเพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาเสริมการทำงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกและลดระยะเวลาการรอคอย และสร้างความร่วมมือ เพื่อประสานส่งต่อกับโรงพยาบาลต่าง ๆ ต่อไป
.
คลินิกเวชกรรมดังกล่าว คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีนี้ โดยจะมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพ การบริการ ความเป็นมาตรฐาน รวดเร็ว และลดปัญหาแออัดของผู้มาใช้บริการในเบื้องต้น ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยยังมีกองทุนสุขภาพนักศึกษา โดยกองทุนนี้จัดตั้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษา กรณีเจ็บป่วยทั้งด้านสุขภาพและอุบัติเหตุ นอกจากนี้ยังเปิดให้บริการคลินิกกำลังใจเพื่อให้คำปรึกษาและประสานช่วยเหลือนักศึกษาในด้านต่างๆ เช่น ปัญหาการเรียน ครอบครัว และความวิตกกังวลในเรื่องส่วนตัว ทั้งนี้ มทร.ธัญบุรี มีความห่วงใยในเรื่องดังกล่าว และจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า เป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาและช่วยเหลือนักศึกษาได้เป็นอย่างดี
.
ณัฐพล ดีอุต วิทยุราชมงคลธัญบุรี รายงาน