“มทร.ธัญบุรี” ติด 1 ใน 5 คว้าทุน ‘UNESCO-UNEVOC’ ช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรี ได้รับทุนจาก UNESCO- UNEVOC ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของ UNESCO ด้านอาชีวศึกษาให้ดำเนินโครงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการจาก 160 ประเทศทั่วโลกให้ยื่นเพื่อรับการพิจารณาและคัดเลือกให้เหลือ 5 ประเทศเพื่อรับทุนผลการพิจารณา ปรากฏว่า มทร.ธัญบุรีได้รับเลือกเป็น 1 ใน 5 ประเทศให้ดำเนินโครงการตามข้อเสนอและยังได้รับความร่วมมือจากพระมหาวุฒิชัยวชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) และชาวบ้านในการพัฒนาวิชาชีพเป็นอย่างดี
.
ด้าน ผศ.อานนท์ นิยมผล คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี ที่ปรึกษาโครงการ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบทั่วโลก โดยเฉพาะในตลาดแรงงานที่มีการปิดตัว ปรับลดค่าแรงและเลิกจ้าง ในฐานะสถาบันการศึกษา สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าวได้ ด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมระยะสั้นให้ตอบสนองความต้องการเร่งด่วนสำหรับแรงงาน ให้ได้เรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนา เสริมสร้างความพร้อมของตนเองสำหรับภาวะวิกฤต ซึ่งตรงกับแนวคิดการดำเนินงานของUNESCO-UNEVOC จึงได้รับการสนับสนุนยื่นข้อเสนอ จนกระทั่งได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้
.
ณัฐพล ดีอุต วิทยุราชมงคลธัญบุรี รายงาน