มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คว้าอันดับ 3 ของประเทศ สถานศึกษาอุดมศึกษา ที่มีอัตราการชำระหนี้ กยศ. ดีที่สุด

ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย นางสาวมัลลิกา วีระสัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยฯ ร่วมพิธีรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา ที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับแรกของประเทศ ประจำปี 2566 โดยมีนายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและกล่าวแสดงความยินดีแก่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา จำนวน 50 แห่ง ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข กล่าวว่า ครั้งนี้ราชมงคลพระนคร ได้ไต่อันดับมาอยู่ในอันดับที่ 3 ที่มีอัตราการชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ดีที่สุด จาก 25 อันดับแรกของประเทศ จากปีที่แล้วอยู่ในอันดับที่ 24 และเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มราชมงคล โดยราชมงคลพระนครได้เล็งเห็นความสำคัญของบทบาทของสถาบันการศึกษา ที่จะต้องปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมของผู้กู้ยืมให้เป็นเยาวชนที่ดี และบ่มเพาะผู้กู้ยืมให้มีวินัยทางการเงิน ตลอดจนมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการชำระหนี้กองทุน ซึ่งส่งผลให้กองทุนได้รับชำระเงินคืนกลับมาหมุนเวียนเพียงพอในการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษารุ่นต่อไป
.
นันทนา สีมา สื่อสารองค์การราชมงคลพระนคร รายงาน