มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สนับสนุน วุฒิ ปวส. อัปความรู้ พัฒนาทักษะจำเป็นยุคดิจิทัล

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า กระบวนการทางความคิดเรื่องการศึกษาเปลี่ยนแปลงไปและเกิดการตั้งคำถามต่อระบบการศึกษามากขึ้น เนื่องจากอาชีพในยุคปัจจุบันและอนาคตขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล ดังนั้น ระบบการศึกษาต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม รวมถึงผู้เรียนต้องหมั่นพัฒนาทักษะให้เท่าทันเช่นกัน ราชมงคลพระนครได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีกว่า 50 หลักสูตร ซึ่งมีถึง 11 หลักสูตร ที่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพแต่ละสาขา โดยแต่ละหลักสูตรสอดแทรกทักษะสำคัญ พร้อมดึงเทคโนโลยีมาใช้เพื่อตอบรับโลกการศึกษาในยุคทรานส์ฟอร์มเต็มรูปแบบ และสร้างบัณฑิตที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมีแนวคิด “เปิดกว้างสู่ทุกโอกาสในสังคมเมือง” โดยเฉพาะกลุ่มกำลังคนสายอาชีพ หรือผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี และเทียบโอน จำนวน 38 สาขา กว่า 600 ที่นั่ง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และวุฒิการศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานและค่าตอบแทนที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น ในปีการศึกษา 2567 ราชมงคลพระนคร เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง รอบที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 รวมทั้งหมด 2,009 คน ซึ่งนักเรียนระดับชั้น ม.6 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่สนใจเข้าศึกษาต่อสามารถสมัครเรียนใน 9 คณะ ที่เปิดการเรียนการสอน ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์
http://www.rmutp.ac.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และชําระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโทร.02-6653777 ต่อ 6303,6307 และ 6309
.
นันทนา สีมา สื่อสารองค์การราชมงคลพระนคร รายงาน