SME CHAMPION l โครงการหมอหนี้เพื่อประชาชน จากผลกระทบ COVID-19

SME CHAMPION l โครงการหมอหนี้เพื่อประชาชน จากผลกระทบ COVID-19

ในช่วง SME TALK วันนี้คุยกับ ช่วง SME TALK สัมภาษณ์ คุณศักดิ์ชัย วิจัยธรรมฤทธิ์ (รองประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และประธานคณะทำงานแหล่งทุน)

[9 มิถุนายน 2564] ติดตามข่าวสารการสัมภาษณ์จากสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ทางวิทยุราชมงคลธัญบุรี เวลา 14.20-14.30 น. ทุกวันพุธ

ดำเนินรายการโดย ปิยะพงษ์ เคนทวาย