Check 4 Drive I EP.62 – ระบบเตือนเมื่อออกนอกเส้นทางสามารถลดอุบัติเหตุได้จริงหรือ

Check 4 Drive I EP.62 – ระบบเตือนเมื่อออกนอกเส้นทางสามารถลดอุบัติเหตุได้จริงหรือ

รถยนต์รุ่นใหม่หลายรุ่น ได้ทำการติดตั้งระบบเพื่อความปลอดภัยหลายอย่าง รวมทั้งระบบ Lane Departure Warning หรือระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน แต่บางคนก็ปิดการใช้งานเพราะบอกว่ารำคาญ และก็ไม่น่า จะช่วยลดอุบติเหตุได้จริง แต่จากผลการวิจัยในสหรัฐฯบอกมาแล้วว่าระบบนี้ช่วยลดอุบัติเหตุได้จริง
———————-
คลังความรู้ยานยนต์ ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
เช็คความพร้อมทั้งคุณและรถ ไขข้อข้องใจทุกปัญหารถยนต์

โดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมยานยนต์
ดร.นภดล กลิ่นทอง และวัชรินทร์ คันทะชา

ทุกวันอาทิตย์ 18.00 น. ทาง FM 89.5 MHz
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี
ทันสมัย เข้าใจรถ เข้าใจคุณ