คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดตกแต่งดอกไม้ประดับสถานที่ ต้อนรับประธานาธิบดีสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับมอบหมายจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ให้ดำเนินการจัดตกแต่งดอกไม้ บริเวณตึกไทยคู่ฟ้า ตึกภักดีบดินทร์ และตึกสันติไมตรี สำหรับพิธีและงานเลี้ยงอาหาร เพื่อให้การต้อนรับ ดร.ฟรังค์-วัลเทอร์ ชไตน์ไมเออร์ (H.E. Dr.Frank – Walter Steinmeier) ประธานาธิบดีสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และภริยา ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดำเนินการจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ โดยใช้งานสร้างสรรค์จากเส้นด้ายแทนสัญลักษณ์ธงชาติประจำประเทศไทยและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ออกแบบโดยอาจารย์อนุสรณ์ ใจทน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
.
นันทนา สีมา สื่อสารองค์การราชมงคลพระนคร รายงาน