คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ รพ.ราชวิถี 2 (รังสิต) กรมการแพทย์ มุ่งผลิตบุคลากรทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดย รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี รศ.ดร.พูลสุข หิงคานนท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ รพ.ราชวิถี 2 (รังสิต) กรมการแพทย์ โดยนายแพทย์ทัศนชาติ จิตรีธาตุ ผู้อำนวยการ รพ.ราชวิถี 2 (รังสิต) และ นางสาวละออ อริยกุลนิมิตร รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล รพ.ราชวิถี 2 (รังสิต) ในงานประชุมวิชาการ Good Basic to Advanced Medical Technology for All ณ ห้องประชุมราชวิถี ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.ราชวิถี
.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลให้มีความเข้มแข็งด้านวิชาการ การวิจัย และด้านวิชาชีพการพยาบาล เพิ่มศักยภาพของนักศึกษาพยาบาลและพยาบาลผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้การดูแลและบริการด้านสุขภาพให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างครอบคลุม เป็นองค์รวม รวมทั้งตอบสนองความต้องการของกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (SDG3) ของประเทศไทย
.
เรียบเรียงและรายงานโดย อาทิตยา ปักกะทานัง