สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 โควตาคณะรอบ 3

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 โควตาคณะรอบ 3 คุณสมบัติ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า, ปวช. ทุกแผนการเรียน หลักสูตร 4 ปี มีทุนสนับสนุนการศึกษา
.
สำหรับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตครูมืออาชีพด้านเทคโนโลยีการศึกษา สร้างนวัตกรและสร้างสรรค์นวัตกรรม ร่วมพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพครู ส่งเสริมทักษะทางสมรรถนะวิชาชีพ ออกแบบ สร้างสรรค์และถ่ายทอดนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา โดยผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพ อาทิ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียน / สถาบันอาชีวศึกษา / มหาวิทยาลัย / การศึกษานอกระบบ นักออกแบบสื่อกราฟฟิกดิจิทัลนักผลิตสื่อวีดิทัศน์ และอาชีพอื่นๆ ด้านเทคโนโลยี
.
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 11 มีนาคม 2567 เข้าดูรายละเอียดได้ที่ www.teched.rmutt.ac.th และ Facebook Page สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี
.
เรียบเรียงและรายงานโดย อาทิตยา ปักกะทานัง