ชวนกันมานั่งคุย BY BUSIT [EP.25] หลักสูตรสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ มทร.ตะวันออก

ชวนกันมานั่งคุย BY BUSIT [EP.25] หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ตะวันออก

มาพูดคุยถึงหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาถึงความเป็นมาของสาขาและการเรียนการสอนที่น่าสนใจ จุดเด่น ของสาขาและการเปิดรับสมัครนักศึกษา ในแต่ละครั้งมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษาทุน และการส่งนักศึกษาไปสหกิจศึกษาและการฝึกงานผลตอบรับการรับนักศึกษาเข้าทำงานหลังจบการศึกษาที่มีเปอร์เซ็นต์ในการงาน บอกถึงผลสำเร็จในการประกอบวิชาชีพของนักศึกษาที่จบไปและผลงานของนักศึกษาปัจจุบันที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์

รับฟังรายการได้ทาง FM 89.5 MHz Innovationforlife วิทยุราชมงคลธัญบุรี
ออกอากาศ วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 14.30 – 15.00 น.
ดำเนินรายการโดย อาจารย์ศนียา พันธ์ศรี
แขกรับเชิญ ผศ.ดร.ต้องใจ แย้มผกา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ตะวันออก