มทร.พระนคร เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ราชมงคล 9 แห่ง และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยสภาคณาจารย์ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (ปครป.) ครั้งที่ 2/2567 ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2567 โดยมี ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมเลอ บาหลี รีสอร์ต แอนด์สปา จังหวัดชลบุรี ภายในงานมีการประชุมคัดเลือกบุคคลดีเด่น ปครป.ประจำปี พ.ศ. 2566 และมีการบรรยายหัวข้อ “บทบาทหน้าที่พิทักษ์ผลประโยชน์ภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 โดย ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมการเสวนาในหัวข้อ 9 ราชมงคลและ 1 สถาบันกับทิศทางการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบัน นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พนานุรักษ์ บริษัทพีทีที แอลเอ็นจีจำกัด จังหวัดระยอง
.
นันทนา สีมา สื่อสารองค์การราชมงคลพระนคร รายงาน