สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและนวัตกรรมเครื่องแต่งกาย มทร.ธัญบุรี จัดอบรมคอร์ส Magic Pattern

RMUT TALK l สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและนวัตกรรมเครื่องแต่งกาย
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จัดอบรมคอร์สพิเศษ Magic Pattern

สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ชนากานต์ เรืองณรงค์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ
และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและนวัตกรรมเครื่องแต่งกาย
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

วัตถุประสงค์หลัก สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและนวัตกรรมเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มุ่งผลิตนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์เทรนด์ซึ่งนำไปสู่การออกแบบ และตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยตนเองได้ และมีแนวทางการเริ่มสร้างคววามร่วมมือกับ Bunka Fashion College, Tokyo ตั้งแต่ปี 2566 ได้เชิญเซนเซมาสอนคอร์ส Pattern Fashion Runway from Geometric และได้แลกเปลี่ยนส่งนักศึกษา อาจารย์ และนักวิชาการศึกษาไปอบรมเพื่อได้แนวความคิด กระบวนการออกแบบและตัดเย็บเสื้อด้วยเทคนิคใหม่ๆกลับมาถ่ายทอดให้นักศึกษา ปีนี้เป็นที่ที่ 2 ที่ได้ร่วมงานกันจึงเชิญเซนเซมาสอนเกี่ยวกับการทำเมจิคแพทเทิร์น เพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาชีพให้นักศึกษา ได้ประสบการณ์การเรียนรู้จากเซนเซ ตามมาตรฐานหลักสูตรญี่ปุ่น เกิดแรงกระตุ้นในการสร้างสรรค์ผลงานและนำไปพัฒนาต่อยอดในงานของนักศึกษาได้ต่อไป
เมจิคแพทเทิร์น เป็นเทคนิคการออกแบบแพทเทิร์นให้ออกมาเป็นสามมิติ หรือทรงเรขาคณิตแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการปรับแบบแพทเทิร์นให้มีส่วนโค้ง ส่วนเว้า โดยปกติจะเห็นการขึ้นรูปแบบนี้จากการสร้างจากกระดาษแต่จริงๆ แล้ว สามารถทำทรงเหล่านี้นี้ลงบนเสื้อผ้า เพื่อให้ดูเป็นศิลปะ ซึ่งถือเป็นเทคนิคการสร้างสรรค์แพทเทิร์นแบบสามมิติจะเกิดเสื้อผ้าที่มีการตกแต่งรูปแบบใหม่ๆ เช่นพีระมิด โบว์ในตัว หรือการบิดเกลียว ที่น่าสนใจบนตัวชุดเลย ซึ่งแตกต่างจากการตกแต่งเสื้อผ้าทั่วไป
ได้เรียนกับเซนเซโมริโมโต้ และเซนเซอินาบะ ที่เชี่ยวชาญด้านการทำแพทเทิร์น และตัดเย็บเสื้อผ้า บินมาจากสถาบัน Bunka Fashion College, Tokyo ซึ่งเป็นสถาบันแฟชั่นชั้นนำที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น พร้อมล่ามแปลเป็นภาษาไทย
ผู้สมัครเป็นท่านที่สนใจในการทำแบบตัดแบบเมจิคแพทเทิร์น มีความรู้พื้นฐานในการสร้างแพทเทิร์นและตัดเย็บเสื้อผ้า สามารถสแกนเพื่อสมัคร หรือ DM สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หน้าเฟซบุคของสาขา https://www.facebook.com/Fashionrmutt/ หรือโทร. 080-2188365 และ 098-2986494 ค่าคอร์ส 1,500 บาทรวมอุปกรณ์ ศิษย์เก่าลด 50%
วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2567 เวลา 09:00-16:00 น. ที่ศูนย์ COE คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
https://www.facebook.com/Fashionrmutt/ หรือโทร. 080-2188365 และ 098-2986494

รับฟังได้ทาง FM 89.5 MHz. Innovation for Life วิทยุราชมงคลธัญบุรี
ออกอากาศ วันที่ 18 มิถุนายน 2567
เวลา 14.00 – 14.30 น.
ผู้ดำเนินรายการ อาทิตยา ปักกะทานัง