ENGLISH_AROUND_YOU l สำนวน make ends meet // สำนวนน่ารู้ต่อมา : get on someone’s case

#ENGLISH_AROUND_YOU l สำนวน make ends meet // สำนวนน่ารู้ต่อมา : get on someone’s case //สำนวน on the same page //สำนวน That’s it
สำนวน could use // สำนวน butt in // สำนวนน่ารู้ต่อมา คือ rub it in
.
โดย อ.ชนฎนาถ จินศรี
และ อ.พุทธนาถ สวัสดิ์โยธิน
.
ออกอากาศ ออกอากาศ [ 9 กันยายน 2563 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #RmuttRadio #Englisharoundyou #ภาษาอังกฤษ #สนทนาภาษาอังกฤษ #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #แกรมม่า #สำนวนอังกฤษ