TwoToneTalk l โรคติดพนัน


TwoToneTalk l โรคติดพนัน
การพนันจัดเป็นปัญหาที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างนาวนาน สร้างปัญหาให้กับผู้คน สถาบันทางสังคม ตั้งแต่เล็กไปหาใหญ่ รู้หรือไม่ว่าการติดพนันนั้นจัดเป็นโรคประเภทหนึ่ง รายการในตอนนี้จึงอยากชวนผู้ฟังมาพูดคุยกันเรื่องของการพนัน ที่ปัจจุบันมีการขยับตัวเข้ามาอยู่ในออนไลน์ เพื่อให้เข้าใจถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงวิธการลดละเลิก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับตัวเองและคนรอบข้างจากภัยการพนัน เพื่อให้เราสามารถยืดหยัดสู้รบกับสภาพเศรษฐกิจในยามนี้ได้อย่างยั่งยืน
.
ดำเนินรายการโดย อ.พลอย ศรีสุโร และ อ.ตปากร พุธเกส
.
ออกอากาศ [22 กันยายน 2563 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio