มทร.ธัญบุรี จัดอบรมโครงการดูแลรักษาภูมิทัศน์

RMUT TALK I มทร.ธัญบุรี จัดอบรมโครงการดูแลรักษาภูมิทัศน์
สัมภาษณ์ ดร.สุกัญญา ชัยพงษ์
อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี

ทางวิทยุราขชมงคลธัญบุรี FM 89.5MHZ
Website : http://www.radio.rmutt.ac.th/
Facebook : https://www.facebook.com/RMUTTRadio
Youtube : https://youtu.be/eKlPPHXVttQ