มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป. บัณฑิต)

RMUT TALK I มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป. บัณฑิต)

สัมภาษณ์ ผศ.ดร.รสริน เจิมไธสง
ประธานหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป. บัณฑิต)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี

ทางวิทยุราขชมงคลธัญบุรี FM 89.5MHZ
Website : http://www.radio.rmutt.ac.th/
Facebook : https://www.facebook.com/RMUTTRadio
Youtube : https://youtu.be/VRYRCUpFm1w