คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่เรียนรู้ศาสตร์พระราชากับการท่องเที่ยวโดยชุมชน

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ลงพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนานักศึกษาเดินตามรอยศาสตร์พระราชาสู่บัณฑิตผู้มีจิตบริการ ณ ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายโฮมสเตย์เพื่อการท่องเที่ยวชุมชนบ้านตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยทางคณะศิลปศาสตร์และชุมชนมีความสัมพันธ์ในการพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน ซึ่งทางชุมชนมีความต้องการนักศึกษาเข้าไปศึกษาเรียนรู้และขับเคลื่อนกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตะโหมด เพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการให้บริการของชุมชน อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมมีประสบการณ์เรียนรู้จากแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยตรง อันเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านความรู้ และทางด้านอารมณ์ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายและกิจกรรมฝึกปฏิบัติ การลงแขกดำนา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ศาสตร์พระราชากับการท่องเที่ยวโดยชุมชน และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตบริการผ่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยชุมชน