มทร.ธัญบุรี นวัตกรรม สร้างงาน สร้างอาชีพ

RMUT TALK I มทร.ธัญบุรี นวัตกรรม สร้างงาน สร้างอาชีพ 1

สัมภาษณ์ ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นวัตกรรม” หมายถึงความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำ นวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วย ประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย และการพัฒนาประเทศไทยในปัจจุบัน ไทยแลนด์ 4.0 เป็นการขับเคลื่อนโครงสร้างเศรษฐกิจแบบใหม่ด้วยกระบวนการวิทยาการความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ ‘เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม’ (Value–Based Economy) เมื่อบริบททางเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลง ทำให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตต้องปรับตัว เพื่อให้ธุรกิจอุตสาหกรรมสามารถเติบโตท่ามกลางบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมแนวทางการเป็นนวัตกร
.
ด้วยภาวะเศรษฐกิจโลก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมเกิดการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ซึ่งประเทศไทยซึ่งมีอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก (SMEs) เป็นส่วนใหญ่ เป็นสัญญาณสำคัญให้ประเทศไทยต้องเร่งพัฒนาศักยภาพ ตามทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนด้านการอุดมศึกษา
.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีแนวความคิดและตะหนักถึงความสำคัญของคนรุ่นใหม่ที่เป็นนวัตกร ซึ่งกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ใช้องค์ความรู้ที่ได้ศึกษามาพัฒนา ประยุค ต่อยอดผลิตภัณฑ์ โดยให้เกิดเป็นนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด “ปั้นนวัตกร สู่ผู้ประกอบการ” ซึ่งจะทำให้นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้ถึงความต้องการของผู้บริโภค และนำองค์ความรู้ต่าง ๆ มาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมใหม่ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ และให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติ ได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง และฝึกให้นักศึกษาสามารถเป็นผู้ประกอบการในอนาคต และเป็นการตอบโจทย์ของการพัฒนาประเทศ ต่อไป

ทางวิทยุราขชมงคลธัญบุรี FM 89.5MHZ
Website : http://www.radio.rmutt.ac.th/
Facebook : https://www.facebook.com/RMUTTRadio
Youtube : https://youtu.be/mG8kpjuCCrE