Innovation for Life I EP.45 ยุคสงครามโรคระบาด

ช่วง 1

ช่วง 2
Innovation for Life I EP.45-1 ยุคสงครามโรคระบาด

ดำเนินรายการโดย ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ และ ผศ.ดร.ศรากุล สุโคตรพรหมมี

ปัจจุบันเป็นยุคที่อยู่ในสงครามโรคระบาด วิวัฒนาการการพัฒนาในรูปแบบฉุกเฉิน สำหรับการสร้างวัคซีนในแต่ละยี่ห้อ ทั้ง ซิโนแวค โมเดอร์น่า ไฟเซอร์ เป็นต้น / ความต้องในการฉีดวัคซีนในปัจจุบัน ผลกระทบจากการฉีดวัคซีน อาจเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ผู้คนยังไม่อยากเสี่ยง

ทางวิทยุราขชมงคลธัญบุรี FM 89.5MHZ
คลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต