มทร.พระนคร จัดประชุมระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 4

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อก้าวผ่านสถานการณ์ COVID-19 (รูปแบบออนไลน์) ในวันที่31 สิงหาคม 2564 เพื่อเป็นเวทีให้แก่ คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ ในการแสดงและนำเสนอผลงานวิชาการ ในการเผยแพร่ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการและสังคม โดยแบ่งหัวข้อการประชุมวิชาการ จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ด้านวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และด้านนวัตกรรมการศึกษา ผู้สนใจสามารส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ – 15 สิงหาคม 2564 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ โทร 02-836-3000 ต่อ 4159 ทั้งนี้การตีพิมพ์บทความผลงานวิจัยทุกเรื่องที่ได้รับการตอบรับให้นำเสนอ และมีการนำเสนอในงานประชุมวิชาการนี้ จะถูกนำมารวบรวมและจัดทำเป็นรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) โดยมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ต่อไป
.
นันทนา สีมา สื่อสารองค์การราชมงคลพระนคร รายงาน