สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย จันทร์มณี รักษาราชการแทนอธิการบดี

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีมติที่ประชุมแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย จันทร์มณี เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ซึ่งเป็นผลจากการสรรหาคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นผลดีต่อราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 มาตรา 26 วรรคแรก และมาตรา 28 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิสามัญครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 จึงแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย จันทร์มณี ดำรงตำแหน่งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
.
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2565 หรือจนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีอย่างเป็นทางการต่อไป
.
ฐิติรัตน์ แสงบุญเกิด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รายงาน