ราชมงคลธัญบุรี ร่วมนำเสนอผลงานจากการอบรมทักษะให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้การต้อนรับ นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานและเพิ่มทักษะฝีมือในการรองรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่นและชุมชนในจังหวัดปราจีนบุรี ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี ได้ดำเนินการฝึกอบรมให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 20 คน ในสาขาอาชีพเสริม สาขาการจัดการสวนไผ่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน จำนวน 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2564 ณ สวนไผ่ปราชญ์ชุมชน ตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ทั้งนี้ มทร.ธัญบุรี ยังได้นำอาจารย์ และนักวิจัยร่วมออกบูธนิทรรศการเพื่อนำเสนอผลงานจากการอบรมทักษะให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีจนสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
.
ณัฐพล ดีอุต วิทยุราชมงคลธัญบุรี รายงาน