EnglishAroundYou l In line กับ on line ใช้ต่างกันอย่างไรคำคู่นี้

EnglishAroundYou l In line กับ on line ใช้ต่างกันอย่างไรคำคู่นี้
– วลีภาษาอังกฤษน่ารู้เกี่ยวกับการนอน
– พูดประโยคอื่น แทน I DON’T KNOW
.
โดย อ.ชนฎนาถ จินศรี
และ อ.พุทธนาถ สวัสดิ์โยธิน
.
ออกอากาศ [20 ตุลาคม 2564 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #RmuttRadio #Englisharoundyou #ภาษาอังกฤษ #สนทนาภาษาอังกฤษ #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #แกรมม่า #สำนวนอังกฤษ