มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครและรับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แจ้งเปิดรับสมัครและเปิดรับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อให้ได้ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ที่สามารถบริหารและพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และส่งเสริมนโยบายของมหาวิทยาลัยให้เป็นแนวทางการพัฒนา เพื่อไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ
.
คุณสมบัติ ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ได้ทำการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นๆตามที่กำหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและต้องมีการนำเสนอแผนกลยุทธ์เพื่อรับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้ที่สนใจเข้ารับการสรรหาเข้าดูรายละเอียดคุณสมบัติและกรอบการนำเสนอแผนกลยุทธ์ได้ที่เว็บไซต์ www.rmutt.ac.th สามารถส่งใบสมัครและเอกสารได้ ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย.- 7 ธ.ค.2564 เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ยื่นเอกสารหลักฐานด้วยตนเองต่อเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ณ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการชั้น 2 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 0 2549 3604
.
ณัฐพล ดีอุต วิทยุราชมงคลธัญบุรี รายงาน