Innovation for Life I EP.70 เศรษฐกิจสามสีคือ สีสันของเศรษฐกิจ

Innovation for Life I EP.70 เศรษฐกิจสามสีคือ สีสันของเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจสามสีคือ สีสันของเศรษฐกิจ แห่งอนาคตอันเป็นโมเดลเศรษฐกิจใหม่เพื่อ การปรับทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ โดยนำไปจับคู่กับ 3 แนวโน้มแห่งอนาคต ที่โลกกำลังมุ่งหน้าไปเพื่อให้เห็นภาพชัดเจน สีเขียว สื่อถึงเทคโนโลยีที่มุ่งเน้น การเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยพลังงานสะอาดที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม // สีเขียว สีเงิน และสีทอง

ดำเนินรายการโดย ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ และ ผศ.ดร.ศรากุล สุโคตรพรหมมี
ทางวิทยุราขชมงคลธัญบุรี FM 89.5MHZ
คลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต