สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วม 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ถ่ายทอดเสียงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 34


.
วันที่ 7-10 มีนาคม 2565 สถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี ร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี กองสื่อสารองค์การ มทร.พระนคร งานประชาสัมพันธ์ มทร.กรุงเทพ สำนักงานส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร มทร.ตะวันออก สำนักประชาสัมพันธ์ มทร.รัตนโกสินทร์ และงานประชาสัมพันธ์ มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมถ่ายทอดเสียงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 6 แห่ง ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 34