มทร.รัตนโกสินทร์ จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านวิศวกรรมเครื่องกล

RMUT TALK I มทร.รัตนโกสินทร์ จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านวิศวกรรมเครื่องกล
.
สัมภาษณ์ ดร.ฐกัด เบญจเลิศยานนท์
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
.
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินต่อเนื่องเรื่อยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 เป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษาได้เผยแพร่ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านวิชาการและเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ
.

ในปี พ.ศ. 2565 นี้ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 (ME-NETT 36) ร่วมกับสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย โดยในการจัดงานครั้งนี้ได้กำหนดหัวข้อหลักคือ “นวัตกรรมสู่วิถีชีวิตถัดไป” หรือ “The Next Normal Innovation” ที่สื่อถึงนวัตกรรมสมัยใหม่ที่ชาญฉลาด อันส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตใหม่ของสังคมยุคปัจจุบันจนนำไปสู่วิถีชีวิตที่ต้องใช้นวัตกรรมเหล่านี้เป็นปกติวิสัยในยุคสมัยถัดไป
.
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 (ME-NETT 2022) จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 19-22 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ วานานาวา หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์