มทร.ธัญบุรี ประสบผลสำเร็จการต่อยอดงานวิจัยทะเลไทยไร้ขยะสร้างรายได้ให้ชุมชน

RMUT TALK I มทร.ธัญบุรี ประสบผลสำเร็จการต่อยอดงานวิจัยทะเลไทยไร้ขยะสร้างรายได้ให้ชุมชน
.
สัมภาษณ์ ดร.ประชุม คำพุฒิ
หัวหน้าสาขาหน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
และ ผู้วิจัยนวัตกรรมอัพไซ คลิ่งจากขยะทะเล
.
ดร.ประชุม คำพุฒ หัวหน้าหน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยนวัตกรรมอัพไซคลิ่งจากขยะทะเล และพี่เลี้ยงในการส่งเสริมการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนจากขยะทะเลในพื้นที่ กล่าวว่า เป้าหมายสูงสุดของการวิจัยครั้งนี้ คือ สามารถส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นที่ชายทะเลที่มีปัญหาขยะทะเลสามารถสร้างรายได้จากการเพิ่มมูลค่าขยะทะเลเป็นผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างประเภทต่างๆได้ เช่น บล็อกปูพื้น บล็อกก่อผนัง ขอบคันหิน ตลอดจนวัสดุตกแต่งและของที่ระลึก เช่น กระถางต้นไม้ จานรองแก้ว พวงกุญแจ โดยได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องสูตรผสม กระบวนการผลิตและการทดสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ให้ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน มอก. ให้กับชุมชน ช่วยทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด
.
ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อรับคำปรึกษาได้ที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 0-2549-3410