ราคากลาง จ้างผลิตวิดีทัศน์แนะนำองค์กร สถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี จำนวน ๑ ชุด