ENGLISH_AROUND_YOU l 5 สำนวนไทย ในรูปภาษาอังกฤษ

ENGLISH_AROUND_YOU l 5 สำนวนไทย ในรูปภาษาอังกฤษ

#ENGLISH_AROUND_YOU l 5 สำนวนไทย ในรูปภาษาอังกฤษ- รู้หรือไม่? ประเทศอะไรต้องมี the นำหน้า- หลักการใช้ have to และ need to.โดย อ.ชนฎนาถ จินศรีและ อ.พุทธนาถ สวัสดิ์โยธิน.ออกอากาศ ออกอากาศ [ 15 มกราคม 2563 ]ติดตามรับฟังได้ทาง #RmuttRadio #วิทยุราชมงคลธัญบุรี#ภาษาอังกฤษ #สนทนาภาษาอังกฤษ #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #แกรมม่า

โพสต์โดย FM 89.5 สถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี เมื่อ วันอังคารที่ 14 มกราคม 2020

– รู้หรือไม่? ประเทศอะไรต้องมี the นำหน้า
– หลักการใช้ have to และ need to