สถานีวิทยุ มทร.ธัญบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมพระบรมรูป เนื่องในวันปิยมหาราช


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วม
.
ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลกนิษฐ์ ทองเงา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมวางพวงมาลา ณ บริเวณลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี