สถานีวิทยุ มทร.ธัญบุรี ร่วมพิธีเปิดอาคารเทคโนโลยีนวัตกรรมและฝึกปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมเฉพาะทาง


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดพิธีเปิดอาคารเทคโนโลยีนวัตกรรมและฝึกปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมเฉพาะทาง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสะอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วม
.
ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลกนิษฐ์ ทองเงา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมพิธีและมอบของที่ระลึกแด่ อาจารย์ณัฏฐกฤษฏ์ ศุภกรพินธคุปต์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี